fbpx
ww

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

Právnická osoba společnost WhichWay s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha, zapsána pod spisovou značkou C 368005/MSPH Městský soud v Praze, (dále jen „WhichWay“), který je provozovatelem těchto webových stránek, považuje ochranu a důvěrnost osobních údajů za velmi důležitou, a jako správce osobních údajů dbá na zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je WhichWay s.r.o., IČO: 17190355, se sídlem: 
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha. Firma poskytuje stěhovací a související služby.

WhichWay je správcem osobních údajů především ve vztahu k osobním údajům oprávněných či kontaktních osob zákazníků a potencionálních zákazníků. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v zákaznické databázi. Dále je též správcem ve vztahu k osobním údajům zaměstnanců a svých obchodních partnerů.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů na nás telefonicky na čísle +420 777 032 765, emailem na adrese info@2ww.cz., či na adrese Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha. V případě pochybností o Vaší totožnosti Vás můžeme požádat o dodatečné ověření Vaší totožnosti.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč

WhichWay zpracovává osobní údaje výhradně pro účely poskytování svých služeb zákazníkům, zajištění oprávněných zájmů a plnění právních povinností. Máme za cíl zpracovávat pouze aktuální a přesné osobní údaje. Informujte nás tedy, prosím, o všech změnách vašich osobních údajů, které jste nám poskytli.

Osobní údaje, které zpracováváme o zaměstnancích, statutárních zástupcích, kontaktních a oprávněných osobách, zákaznících či potencionálních zákaznících získáváme v prvé řadě přímo od subjektu údajů při uzavření smlouvy, případně sděleny subjektem údajů i později v průběhu trvání smluvního vztahu. Všechny osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů.

V rámci naší činnosti zpracováváme různé druhy informací, které je však obecně možné rozdělit do následujících kategorií:

(a) Identifikační údaje, mezi něž řadíme zejména titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení, adresa za účelem uzavření smlouvy;

(b) Kontaktní údaje, mezi něž řadíme zejména telefonní číslo, emailovou adresu a pracovní adresu elektronické pošty na pracoviště za účelem, potvrzení uzavření smlouvy, plnění služeb a zajištění komunikace v rámci obchodního jednání;

(c) Údaje o transakcích, mezi ně řadíme zejména údaje o platbách, případně i jiné údaje vyplývající ze služeb poskytovaných našim zákazníkům a obchodním partnerům;

(d) Údaje zahrnuté v komunikaci, mezi něž řadíme zejména jakékoliv osobní údaje poskytnuté zaměstnanci, statutárními orgány, oprávněnými či kontaktními osobami obchodních partnerů, zákazníky a potencionálními zákazníky v rámci jejich jednání s námi, včetně jakéhokoli kontaktu, který mezi námi proběhl, ať již osobně, telefonicky, e-mailem nebo online, ale zároveň i samotný obsah komunikace s danou osobou (obsah e-mailové komunikace) a rozsahu a způsobu poskytované služby;

(e) Údaje potřebné ke zlepšení kvality služeb, mezi něž řadíme IP adresu zákazníka a cookies při používání webových stránek.

Největší část osobních údajů zpracováváme za účelem poskytování úklidových služeb a zajištění klientského servisu našim zákazníkům. Poskytnutí osobních údajů zákazníka je smluvní povinností. Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být zpracovány za účelem komunikace s daným subjektem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním SMS v záležitostech týkajících se vyřízení objednávky / reklamace / poptávky subjektu.

Za účelem bezpečného a řádného výkonu plnění smlouvy, tj. například pro ověření pokynu od pověřené osoby zákazníka, můžeme zpracovávat identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o transakcích. Poskytnutí těchto osobních údajů je smluvní povinností, a jejich neposkytnutí by nám znemožnilo efektivně a bezpečně plnit smlouvu s klientem.

Za účelem nabídky našich souvisejících služeb, navazování, udržování a prohlubování obchodních vztahů a kontaktů s našimi obchodními partnery, zákazníky, tedy například za účelem zasílání obchodních, ale i jiných neobchodních nabídek, můžeme zpracovat identifikační údaje a kontaktní údaje statutárních zástupců, oprávněných či kontaktních osob zákazníků. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonnou ani smluvní povinností a jejich neposkytnutí nemá pro dotčenou osobu negativní následky.

Právní předpisy a legislativa ČR nám taktéž v určitých případech dávají povinnost osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchování údajů dle zákonných požadavků (daňové předpisy).

Osobní údaje našich zaměstnanců zpracováváme za účelem plnění zákonných povinností zaměstnavatele a vedení personálně-mzdové agendy. V případě úspěšného uchazeče o zaměstnání, zpracováváme osobní údaje uchazeče pro naši potřebu při náboru zaměstnanců a to proto, abychom s uchazeči mohli podepsat pracovní smlouvu.

Zajištění ochrany osobních údajů zákazníků

Dodržujeme technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Své služby zajišťujeme pouze prostřednictvím osob, které svými osobními a profesními kvalitami poskytují dostatečné záruky řádného dodržování podmínek nakládání s osobními údaji.

Své zaměstnance jsme proškolili o nedotknutelnosti věcí našich zákazníků a třetích osob, tak aby nedošlo k žádné ztrátě nebo zneužití dat. Pracovníci nesmí zejména prohlížet písemné doklady, které jsou uloženy v prostorách, v nichž je prováděn úklid, nesmí si činit opisy ani výpisy z těchto listin, jakkoliv zachycovat údaje v prostorách.

Zachováváme mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení účinnosti smlouvy.

Přenos osobních údajů

Osobní údaje využíváme výhradně pro zajištění našich služeb, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu. Výjimku představují externí subjekty, které pro nás zajišťují podpůrné služby a orgány veřejné správy. Těmto Vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu příkladově při:

dodržení příslušného právního předpisu anebo vykonatelné žádosti státní správy,

uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně prošetření jejich možného porušení,

postupu zaměřeném na řešení trestných činů, technických komplikací či bezpečnostních incidentů, ochraně před poškozením práv, majetku anebo bezpečnosti, zaměstnanců, zákazníků anebo veřejnosti tak, jak to vyžadují či dovolují právní předpisy, zajištění služeb a správě aplikací, poskytování technických a IT služeb, poradenské a konzultační činnosti.

Osobní údaje poskytujeme pověřeným zpracovatelům na základě našich pokynů. U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali Vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů dle uzavřených smluv a platnou legislativou. Vždy dohlížíme na to, abychom neposkytli více údajů, než je nezbytné pro dosažení daného účelu zpracování.

Zároveň Vám zaručujeme, že v rámci našeho zpracování osobních údajů nedochází k jejich předání do třetích zemí mimo území Evropské Unie či do mezinárodních organizací. Ani není prováděno zpracování formou automatizovaného rozhodování či profilování.

Doba a způsob uchování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Po uplynutí této doby jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje jen pro slučitelné účely anebo pro zvláštní účely (archivace či statistika).

Osobní údaje uchováváme elektronicky výhradně na zařízeních WhichWay či u našich důvěryhodných partnerů a fyzicky jen v prostorách WhichWay a pod dohledem odpovědných osob.

Práva osob, jejichž údaje jsou zpracovávány

Máte právo nás požádat o potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají. V relevantních případech se na WhichWay můžete obracet za účelem uplatnění Vašeho práva na přístup k osobním údajům, opravu nepřesných údajů, doplnění neúplných údajů nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování, uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Jste-li přesvědčeni, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, nebo prostřednictvím webových stránek úřadu: www.uoou.cz.

Změny těchto pravidel

Tento dokument pravidelně kontrolujeme a vyhrazujeme si právo na jeho změnu. Dojde-li ke změnám pravidel s dopadem na Vaše práva, vhodným způsobem Vás na to upozorníme.